İNK-nin fəxri

0
726

İctimai Nəzarət Koalisiyasının və Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin İsveçrə nümayəndəliyinin sədr müavini, hüquq elmləri doktoru Mustafa Bayrak bu ölkədə Azərbaycanın mənafelərinin qorunması sahəsindəki fəaliyyətinə görə DAMM-nin ali hüquqşünas diplomuna layiq görülmüşdür.
İsveçrədə İNK-nın fəaliyyətinə az bir müddətdə – 3 aydır başlamasına baxmayaraq həyata keçirdiyi təbliğat-təşviqat kompaniyalarına və ictimai fəaliyyətinə görə təşkilatın böyük rəğbətini qazanmış Mustafa Bayrakın Türkiyə, Almaniya və İsveçrədə bir çox hüquqi qərarların tanınmasında xidmətləri olmuşdur.
“Leqal Partners” Hüquq Şirkətinin sahibi Mustafa Bayrak uzun illər türk vətəndaşlarının hüquqlarını qorumaq yolunda bir çox ictimai birliklərə başçılıq etmişdir.
İnsan hüquqlarının vicdanlı, fədakar,fəal müdafiəçisi kimi Avropanın birinci vəkili adına layiq olan Mustafa Bayrak İsveçrədə ictimai nəzarət fəlsəfəsinin, dünya azərbaycanlılarının mədəni hüquqlarının təbliğatına görə təşkilatın fəxri səviyyəsinə yüksəlmişdir.

“ictimaixeber.az”

Honorary member of INC

Mustafa Bayrak, Deputy Chairman of the Public Control Coalition and the Swiss Representation of the World Azerbaijanis Cultural Center, Doctor of Law, was awarded the Higher Law Diploma of DAMM for his work in protecting the interests of Azerbaijan in this country.
Despite the fact that the INC has been operating in Switzerland for a short period of three months, Mustafa Bayrak has won the sympathy of the organization for its propaganda campaigns and public activities, and has been recognized for many legal decisions in Turkey, Germany and Switzerland.
Mustafa Bayrak, the owner of Legal Partners Law Company, has led many public associations to protect the rights of Turkish citizens for many years.
Mustafa Bayrak, who was awarded the title of Europe’s first lawyer as an honest, selfless and active defender of human rights, has risen to the honorary level of the organization for promoting the philosophy of public control in Switzerland and the cultural rights of Azerbaijanis around the world.

“Public news.az”

Почетный член ИНК

Заместитель председателя Коалиции общественного контроля и Швейцарского представительства Всемирного культурного центра азербайджанцев, доктор юридических наук Мустафа Байрак был награжден Дипломом высшего права DAMM за свою работу по защите интересов Азербайджана в этой стране.
Несмотря на то, что ИНК работает в Швейцарии в течение короткого периода в три месяца, Мустафа Байрак завоевал симпатию организации своими пропагандистскими кампаниями и общественной деятельностью, а также получил признание многих юридических решений в Турции, Германии и Швейцарии.
Мустафа Байрак, владелец юридической компании Legal Partners, на протяжении многих лет возглавлял многие общественные объединения по защите прав граждан Турции.
Мустафа Байрак, получивший звание первого юриста Европы как честный, самоотверженный и активный защитник прав человека, поднялся до почетного уровня организации за продвижение философии общественного контроля в Швейцарии и культурных прав азербайджанцев во всем мире.

“Public news.az”