Payızda “ikinci dalğa” təhlükəsi: Karantin yenidən sərtləşdiriləcək? – VİDEO

0
246
STAVROPOL, RUSSIA - MARCH 4, 2020: An employee showing a COVID-19 coronavirus testing system at a polymerase chain reaction laboratory at the Stavropol Territory Center of Hygiene and Epidemiology. Alexander Pogozhev/TASS Ðîññèÿ. Ñòàâðîïîëü. Äåìîíñòðàöèÿ òåñò-ñèñòåìû, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ äèàãíîñòèêè êîðîíàâèðóñà, â ëàáîðàòîðèè ÏÖÐ Ñòàâðîïîëüñêîãî Öåíòðà ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè. Àëåêñàíäð Ïîãîæåâ/ÒÀÑÑ

 

Koronavirus pandemiyasının payız aylarında aktivləşəcəyi ilə əlaqədar proqnozlar öz təsdiqini tapmağa başlayır. Yay mövsümündə yoluxma sayının azaldığı ölkələrdə sentyabrda yenidən yoluxma sayında aktivləşmə qeydə alınıb.

Azərbaycanda da avqusta nisbətən yoluxma sayında artım var. Vətəndaşlar qaydalara riayət etməyəcəyi, tibbi maska taxmayacağı təqdirdə yoluxmanın daha da artacağı ehtimal edilir. Bu haqda maraqlı olan bütün sualları TƏBİB-in infeksion xəstəliklər üzrə işçi qrupunun rəhbəri, infeksionist Vasif Əliyev cavablandırıb.

O bildirib ki, iyuldakı kimi, yoluxma sayı artarsa, karantin rejimi yenidən sərtləşdirilə bilər.

Məsələ ilə bağlı ətraflı süjetdə: